Ochrana osobných údajov

Pre používanie webstránky http://www.efezus.sk a cez ňu ponúkané služby platí nasledujúce oznámenie o ochrane osobných údajov. Táto stránka je prevádzkovaná prostredníctvom obchodnej spoločnosti EFEZUS spol. s r.o., IČO: 00 694 622, sídlo: Hronská 36, 976 13 Slovenská Ľupča, e-mail: efezus@efezus.sk, ďalej aj ako prevádzkovateľ v zmysle § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej aj „zákon č. 18/2018 Z.z.“).

Ochrana Vašich osobných údajov je pre nás dôležitá. V nasledujúcom texte Vás informujeme o získavaní osobných údajov pri používaní našej webstránky.

Prevádzkovateľ EFEZUS spol. s r.o., oznamuje v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej aj „Nariadenie“), a zákona č. 18/2018 Z. z. nasledovné skutočnosti súvisiace so spracovaním osobných údajov:

Pokiaľ nám oznámite osobné údaje prostredníctvom e-mailu, našej webstránky alebo iným spôsobom (priezvisko, krstné meno, e-mailová adresa, adresa), dochádza k tomu všeobecne na dobrovoľnej báze. Tieto údaje sa použijú na priebeh zmluvného vzťahu, na spracovanie Vašich požiadaviek, resp. objednávok.

Právnym základom spracovania Vašich osobných údajov je plnenie zmluvy podľa § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z.z.

Právnym základom spracovania Vašich osobných údajov je plnenie zákonnej povinnosti podľa § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z.z., predovšetkým na účely plnenia účtovných a daňových povinností na základe zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. Na tento účel môžeme spracúvať Vaše osobné údaje prostredníctvom sprostredkovateľa. Prevádzkovateľ prehlasuje, že pri výbere sprostredkovateľa dbal o jeho odborné kvality a o súlad spracúvania osobných údajov s Nariadením a so zákonom č. 18/2018 Z.z.

Odovzdávanie údajov tretím osobám

Ak ste nám oznámili osobné údaje, v zásade sa neodovzdávajú tretím osobám. K odovzdávaniu dochádza len:

  • V rámci spracovania Vašich požiadaviek, Vašich objednávok a používania našich služieb na požadovaných subdodávateľov, ktorým budú potrebné údaje prenesené len na vykonanie tejto zákazky a použijú ich len na daný účel.
  • V rámci spracovania údajov zákazky podľa čl. 28 Nariadenia resp. § 34 zákona č. 18/2018 Z.z. externým dodávateľom služieb. Týchto si starostlivo vyberáme a prikazujeme im zaviazať sa dodržiavať naše pokyny a ustanovenia Nariadenia a zákona č. 18/2018.
  • V rámci splnenia zákonných povinností miestam oprávneným na príjem informácií.

Na strane prevádzkovateľa nedochádza k inému používaniu osobných údajov, predovšetkým nie k odovzdávaniu osobných údajov tretím osobám za účelom reklamy alebo prieskumu trhu a verejnej mienky.

Práva dotknutej osoby podľa Nariadenia a zákona č. 18/2018 Z.z.

Právo na informácie

Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, prípadne aj aké údaje sú spracúvané, o kategórii dotknutých údajov, príjemcoch, o plánovanej dobe spracúvania.

Právo na opravu

Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na vymazanie

Máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracúvania

Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo na prenosnosť údajov

Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán. Právo na prenosnosť sa nevzťahuje na osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame na základe zákona.

Právo namietať

Máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. Máte právo také spracúvanie namietať. Vašu námietku sme povinný posúdiť a v prípade zistenia skutočností, ktoré neboli k dispozícii v čase posúdenia dopadov na Vaše práva a slobody (test proporcionality), môžeme Vašej námietke vyhovieť.

Právo podať sťažnosť

Ak chcete podať sťažnosť na spôsob, akým sú Vaše osobné údaje spracúvané, vrátane uplatnenia vyššie uvedených práv, môžete ju zaslať poštou na adresu: EFEZUS spol. s r.o.,: Hronská 36, 976 13 Slovenská Ľupča alebo e-mailom: efezus@efezus.sk. Všetky Vaše podnety a sťažnosti riadne preveríme.

Ak nie ste spokojný s našou odpoveďou, alebo sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je:

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,
https://dataprotection.gov.sk,
Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27,
tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.